Lek OV101

Ovid Therapeutics ogłasza pozytywne wyniki fazy 2 badania STARS leku OV101 dedykowanego leczeniu Zespołu Angelmana.

Nowy Jork, 6 sierpnia 2018

Ovid Therapeutics Inc., biofarmaceutyczna firma ukierunkowana na opracowanie leków, które mają zmieniać życie osób z chorobami rzadkimi ogłosiła dzisiaj, że faza 2 badania STARS nad lekiem OV101 osiągnęła swój podstawowy założony punkt końcowy w zakresie bezpieczeństwa i tolerancji. Badany lek wykazał korzystny profil bezpieczeństwa i był dobrze tolerowany wśród dorosłych i młodzieży z zespołem Angelmana. OV101 jest jedynym selektywnym zewnątrzsynaptycznym agonistą receptora GABAa, który pośredniczy w zjawisku tonicznego hamowania, zjawisku, które odpowiada za patomechanizm zespołu Angelmana. Jeśli OV101 zostanie dopuszczony do rejestracji będzie pierwszym lekiem skierowanym bezpośrednio na czynniki leżące u podłoża Zespołu Angelmana, czyli upośledzone hamowanie toniczne powstające w wyniku zakłócenia pracy genu UBE3A.

Faza 2 międzynarodowego badania STARS była pierwszym komercyjnym, randomizowanym, podwójnie ślepym klinicznym badaniem dedykowanym zespołowi Angelmana, z kontrolną grupą placebo. Po raz pierwszy w historii stworzono solidne badanie kliniczne, które pozwala oszacować konkretne punkty końcowe, a tylko takie badanie może utorować drogę do rejestracji leku. W badaniu losowo przyporządkowano 88 pacjentów do 3 grup: grupa przyjmująca lek OV101 raz dziennie, grupa przyjmująca lek dwa razy dziennie i grupa kontrolna placebo. Przy 12-tygodniowej analizie skuteczności przy użyciu skali CGI-I lek OV101 w porównaniu z placebo wykazał statystycznie istotne korzystne działanie. CGI-I jest skalą często używaną w badaniach klinicznych, która pozwala uchwycić konstelacje różnych objawów klinicznych i pomaga określić wpływ leku zarówno na samych chorych jak i funkcjonowanie rodziny. W badaniu STARS to właśnie skala CGI-I została uznana na nadrzędne narzędzie oceny skuteczności leku. Dalsza analiza objawów obejmowała skale specyficzne do oceny poszczególnych objawów jak np. zachowania, snu czy chodu i w tym zakresie nie uzyskano statystycznie istotnych różnic w porównaniu z placebo, jednak pełna analiza danych nie została jeszcze przedstawiona a badania trwają. Firma Ovid konsultuje obecnie te obserwacje z organami regulującymi rejestracje leków.

Badanie STARS było zaprojektowane tak by dostarczyć jak najwięcej informacji, które pozwolą udoskonalić rozwój OV101 ale też pozwolą określić punkty końcowe, których osiągnięcie jest niezbędne do rejestracji leku. Co istotne – badanie pozwoliło założyć, że przyjmowanie leku jeden raz dziennie będzie wystarczające do osiągnięcia zadowalającego efektu klinicznego.

W IV kwartale tego roku Ovid planuje nabór do rozszerzonego otwartego badania ELARA. Będą mogli w nim uczestniczyć pacjenci, którzy już wcześniej uczestniczyli w badaniach klinicznych prowadzonych przez Ovid.

 

OPIS BADANIA STARS

STARS było 12-tygodniowym badaniem fazy 2 z podwójnie ślepą próbą i z kontrolą placebo. Dotyczyło 88 pacjentów (66 dorosłych i 22 młodzieży) w wieku 13-49 lat, którzy zostali przydzieleni do 13 ośrodków badawczych w Stanach i Izraelu. W badaniu podzielono pacjentów na 3 grupy:

– przyjmujący lek raz dziennie wieczorem w dawce 15mg (QD)

– przyjmujący lek dwa razy dziennie 10mg rano i 15mg wieczorem (BID)

– przyjmujący placebo

Z 88 potencjalnych pacjentów ostatecznie w badaniu wzięło udział 87 osób (średnia wieku 22,6) i każda z nich przyjęła chociaż jedną dawkę OV101, co pozwoliło ująć ją w ocenie założonych punktów końcowych.

Podstawowym założeniem końcowym badania była ocena bezpieczeństwa i tolerancji OV101 w porównaniu z placebo. Dodatkowo badanie pozwoliło przeanalizować użyteczność leku w zakresie ogólnego „klinicznego wrażenia”, niepożądanych zachowań, zaburzeń snu a także małej i dużej motoryki.


ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE – BEZPIECZEŃSTWO I TOLERANCJA

Badanie spełniło oczekiwane założenia ukazując podobną ilość efektów ubocznych  zarówno podczas przyjmowania leku jak i przyjmowania plecebo, z czego większość efektów ubocznych miało nasilenie umiarkowane. OV101 wykazał korzystny profil ryzyka i był dobrze tolerowany przez cały 12-tygodniowy czas trwania badania.

Najczęstszymi zanotowanymi objawami ubocznymi stosowania OV101 były: wymioty, senność, drażliwość, agresja i gorączka.

Najczęstsze efekty uboczne:

Efekt uboczny Placebo (n=29) OV101 QD (n=29) OV101 BID (n=29)
wymioty 9 (31%) 5 (17,2%) 1 (3,4%)
senność 5 (17,2%) 5 (17,2%) 2 (6,9%)
drażliwość 4 (13,8%) 3 (10,3%) 3 (10,3%)
agresja 5 (17,2%) 4 (13,8%) 1 (3,4%)
gorączka 2 (6,9%) 7 (24,1%) 2 (6,9%)

Efekty uboczne, które wystąpiły częściej podczas podawania leku niż przyjmowania placebo to : gorączka, wysypka, napady padaczkowe, moczenie oraz mioklonie:

Efekt uboczny Placebo (n=29) OV101 QD (n=29) OV101 BID (n=29)
gorączka 2 (6,9%) 7 (24,1%) 1 (3,4%)
wysypka 1 (3,4%) 3 (10,3%) 2 (6,9%)
napady padaczkowe 0 2 (6,9%) 3 (10,3%)
moczenie 0 2 (6,9%) 1 (3,4%)
napady miokloniczne 0 1 (3,4%) 2 (6,9%)

Poważne efekty uboczne w postaci napadów padaczkowych zostały zanotowane w 2 przypadkach : jeden pacjent przyjmujący OV101 raz dziennie, ale napad ten został w badaniu uznany za niezwiązany z badaniem, drugi pacjent przyjmujący OV101 dwa razy dziennie i ten napad został określony jako potencjalnie związany z badaniem.

Zaprzestanie kontynuacji udziału w badaniu z powodu efektów ubocznych było marginalne. Z badania zrezygnował 1 pacjent z grupy placebo (zgłaszano drażliwość) i 3 pacjentów z grupy BID (zgłaszano u pacjenta nr 1 mioklonie, nr 2 napady padaczkowe, nr 3 drażliwość/agresję/zaburzenia snu). Żaden pacjent z grupy QD nie zrezygnował z badania.


SKUTECZNOŚĆ PUNKTÓW KOŃCOWYCH

W 12. tygodniu leczenia oceniono skuteczność terapii przy użyciu skali CGI-I. Wykazano statystycznie istotną poprawę u pacjentów przyjmujących OV101 – poprawa u 38 pacjentów (66,7%) w porównaniu z placebo – poprawa u 11 pacjentów (39,3%). Najlepsze efekty uzyskano u pacjentów przyjmujących lek raz dziennie. Zauważono również znacznie lepszą odpowiedź młodszych pacjentów w porównaniu do starszych. Poprawa dotyczyła 83% pacjentów w wieku 13-17 , 83% pacjentów w wieku 18-24 oraz 70% pacjentów w wieku 25-49.


Pełna prezentacja wyników badania STARS:

Plik Ovid STARS Clinic Trial

Copyright by Fundacja Angelmana